COTO DE GOMARIZ – The Flower and the Bee / Treixadura

White. 2017. 100% Treixadura